Arts and Crafts explained

Regular arts and crafts activities can help children cultivate a range of personal and interpersonal skills, which will prove invaluable later on in life. First we must define and differentiate between art activities and craft activities. Arts are an open-ended, less structured activity with no predefined goal. Art usually involves a variety of materials with no set instructions and the idea is to express oneself through free creation. Craft activities on the other hand require more specific materials, are more structured and have a pre-defined goal - like the building of a birdhouse for instance. Arts and crafts can be combined to effectively reach certain developmental goals in children. According to Eric Erickson, in Childhood and Society, the development fields of children ages five to twelve fall into 4 main categories: cognitive (thinking), emotional (feeling), social (relating) and sensory-motor (coordinating). Arts and crafts activities touch all of these developmental areas. Lets examine how. Cognitive skills include the ability to process new information, find solutions and, make decisions - all of which are required when experimenting with and assembling different materials to create something new and decorating projects. Art is the result of self-expression and creativity, which is caused by emotions. Art activities can help children handle stress and provides an outlet for their feelings. Using different materials also provides stimulation of the five senses and teaches a healthy outlet for pleasure and satisfaction. The result of an arts and crafts project can make a child proud and help boost confidence. Arts and crafts also encourage social interaction and communication between children as many projects require more than 2 hands and materials must be shared. Group arts and crafts projects can encourage friendships, relationship building and helpfulness. Less verbal children can manoeuvre more comfortably in a less verbal and more physical environment. Last but not least, children’s coordination can be improved by regularly engaging in art and craft activities. Managing and assembling different materials trains the fine motor skills and eye hand coordination. Art activities, which primarily activate the right hemisphere of the brain, are most strongly with emotional developmental while craft activities, which activate the left hemisphere of the brain are associated with cognitive, social and coordination skills. This is why we at Pritt are proud to present the large range of educational crafting projects that we feature on our website.

Kunst en knutselwerk

 

Door kunst en knutselwerk worden een aantal persoonlijke en interpersoonlijke vaardigheden ontwikkeld die later van onschatbare waarde zullen zijn. Eerst moeten we het verschil tussen kunst en knutselen definiëren.  Kunstactiviteiten hebben een open einde, zijn minder gestructureerd en hebben geen vooropgesteld doel. In kunst worden verschillende materialen gebruikt zonder specifieke aanwijzingen. Je drukt jezelf uit door vrije creatie. Voor knutselwerk zijn meer specifieke materialen nodig die meer gestructureerd zijn en een vooraf omschreven doel hebben, zoals het maken van een vogelhuisje. Kunst en knutselwerk kan worden gecombineerd om ontwikkelingsdoelen in kinderen te bereiken.

Volgens Eric Erickson, in Childhood and Society, vallen de ontwikkelingsvelden van kinderen tussen vijf en twaalf jaar in 4 hoofdcategorieën: cognitief (denken), emotioneel (voelen), sociaal (relaties) en sensomotorisch (coördinatie).  Kunst en knutselwerk raakt aan al deze ontwikkelingsvelden. Laten we kijken hoe.

Cognitieve vaardigheden omvatten het vermogen om nieuwe informatie te verwerken, oplossingen te vinden en beslissingen te maken - vereist bij het experimenteren en assembleren van verschillende materialen.

Kunst is het resultaat van zelfexpressie en creativiteit, veroorzaakt door emoties. Door kunstzinnige activiteiten kunnen kinderen beter met stress omgaan. Het is een uitlaatklep voor hun gevoelens. Het gebruik van verschillende materialen stimuleert de vijf zintuigen en is een gezonde uitlaatklep voor plezier en voldoening. Het resultaat van  kunst en knutselwerk maakt trots en vergroot het zelfvertrouwen.

Kunst en knutselwerk stimuleert sociale interactie en communicatie, omdat voor veel projecten meer dan twee handen nodig zijn en materialen moeten worden gedeeld. Door groepsprojecten in kunst en knutselwerk worden vriendschappen gesloten, relaties opgebouwd en behulpzaamheid gestimuleerd. Minder verbale kinderen bewegen zich vrijer in een minder verbale en meer lichamelijke omgeving.  

Ten slotte wordt de coördinatie van kinderen verbeterd door het regelmatig deelnemen aan kunst- en knutselactiviteiten. Door het omgaan met en in elkaar zetten van verschillende materialen worden de motorische vaardigheden en oog-hand coördinatie geoefend.  

Kunstactiviteiten, waarbij vooral de rechter hersenhelft wordt geactiveerd, zijn sterk verbonden met emotionele ontwikkeling. De linker hersenhelft wordt geassocieerd met cognitieve, sociale en coördinerende vaardigheden.

Pritt is daarom trots een groot aantal educatieve knutselprojecten te presenteren op onze website.